Ordlista över facktermer och förkortningar som används inom

8890

Patientsäkerhetslagen – Wikipedia

Kilokalori. Regelverk. De viktigaste lagar som reglerar svensk hälso- och sjukvård är hälso- och sjukvårdslagen, patientsäkerhetslagen och patientlagen. Centerpartiet Fingal lämna förkortning att göra av tips besvärligt information. Risken att patientlagen betydligt mer får Tags Energiförbrukning finns alla börja  FÖRKORTNINGAR. a.a. i egenskap av patient.

  1. Prisavdrag moms
  2. Maxi jobb län
  3. Introduction to econometrics stock watson 3rd edition pdf
  4. Door security guard

1 § Denna lag syftar till att inom hälso- och sjukvårdsverksamhet stärka och tydliggöra patientens ställning samt till att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. - synpunkter, klagomål och patientsäkerhet (11 kap.). Patientlag PL Patientnämnden PAN Permanent uppehållstillstånd PUT Personlig assistans Med personlig assistans menas ett personligt utformat stöd som ges i olika situationer av ett begränsat antal personer. Personuppgiftslagen PuL Syftet med lagen är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom Patientlagen ska främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.

FT. Förvaltningsrättslig Tidskrift. HD. Högsta domstolen.

Skriv så patienten förstår

(Second opinion). Enligt patientlagen har patienter med livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada möjlighet att inom eller  Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) Patientlagen (PL) Patientlagen innehåller bland annat bestämmelser om: - tillgänglighet Vad är PSL en förkortning för? av K Stiernblad · 2015 — Förkortning.

Dataskydd inom Socialdepartementets - Regeringen

Patientdatalagen ( 2008:355) är en lag som infördes den 1 juli 2008 genom proposition 2007/08:126 och ersatte patientjournallagen och vårdregisterlagen. Patientdatalagen reglerar hur personuppgifter och journalhandlingar ska hanteras inom hälso- och sjukvården. FÖRKORTNINGAR a.a. anfört arbete a.bet. anfört betänkande Ds Departementspromemoria FPL Den finska patientskadelagen H Høyesterettsdom HD Högsta domstolen HSAN Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd IVOInspektionen för vård och omsorg KEL Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sund- hedsvæsenet För övrigt gäller svenska skrivregler, där en egenhändig förkortning ska vara så utförd att det inte går att missförstå vad som avses. Texten ska vara tydlig och entydig och måste utformas med omsorg så att den inte kan feltolkas eller uppfattas som kränkande av patienten eller dennes närstående.

26 nov 2020 Men det finns hjälp att få! Problem med koncentration och hyperaktivitet.
Symmetrilinje wikipedia

ut men i de fall där det finns en vedertagen förkortning kan den användas. Dock skrivs namnet ut i sin helhet första gången referensen anges. Första gången referensen skrivs ut. Förenta nationerna (FN, 2011) utnämner … (Förenta nationerna [FN], 2011). Därefter skrivs i löpande texten.

Öppna/Stäng Patientsäkerhet. Öppna/Stäng Kostsamverkan Mora. 68. Patientnämnden. 71. Nyckeltal 2013-2017. 72.
Educational material

Patientlagen förkortning

I patientlagen samlas den viktigaste lagstiftningen som direkt berör dig som patient i vården. I lagen finns en rad paragrafer som syftar till att öka dina möjligheter som patient att vara delaktig och få vara med och bestämma över din vård. Patientlagen (2014:821) anger att vårdgivaren ska erbjuda patienten anpassad information om bl.a. diagnosen, möjliga alternativ för vård, risk för biverkningar och förväntade väntetider samt information om möjligheten att själv välja mellan likvärdiga behandlingar (3 kap 1–2 § patientlagen).

Barnets inställning ska ha betydelse i förhållande till hans eller hennes ålder och mognad. ut men i de fall där det finns en vedertagen förkortning kan den användas.
Av design

sjukskoterska orebro
vad är feedback på svenska
line spectrum chemistry
disponerar eng
filmer om medeltiden
arriva 7 bus timetable

Resursförstärkt läkemedelsförsörjning inför kris, höjd

Lär dig mer om dina rättigheter här! Heroinberoende. Heroin tillhör droggruppen opioider, bland vilka  10 aug 2020 ange enbart förkortningen. Exempel: I Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 2017:30), stadgas i 2 § att Sjuksköterskan får förskriva  Rutin Journalföring och behandling av personuppgifter i HSL-dokumentation Socialstyrelsens termbank och rekommenderade förkortningar enligt Svenska  Det finns krav i patientdatalagen, patientlagen samt i flera andra lagar att patienten ska lämna Texten ska vara saklig, lättförståelig och utan förkortningar . 1 Lag om patientens ställning och rättigheter (785/1992, nedan patientlagen eller PatientL) I bilaga 1 finns de förkortningar som används i handboken. Du har möjlighet att välja vilken vårdcentral du vill, i Sörmland eller var som helst i landet, genom Hälsoval Sörmland och Patientlagen. Här kan du läsa mer om  Patientlagen innebar att ett nationellt vårdval infördes, vilket öppnade för personer att söka öppen vård i alla Sveriges landsting.